مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JSB_Volume 8_Issue 4_Pages 575-590-1

جدول 2. شاخص های ادراکی، فیزیولوژیکی و عملکردی ناشی از فعالیت (P>0/05) (M±SD) گروه پیشسرمایش گروه کنترل P کگرم اردنپیش ز پیش فعالیتاز واماندگی کاز پیشردنگرم – پیش فعالیتاز واماندگی کپیش ازگرمردن – قبلاز فعالیت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JSB_Volume 9_Issue 1_Pages 17-31-1

گروهها ( سالسن) ( سانتیمتر)قد قبل وزن (کیلوگرم) (2BMI (kg/mبعد قبل بعد تمرین 3/1±1/22 8/3±1/172 2/9±8/63 7/8±42/63 3±4/21 7/2±42/21 کنترل 5/2±8/23 1/7±5/178 5/4±4/71 5/4±71/71 7/1±4/22 9/1±60/22 جدول 3 شامل مقادیر تغییرات BDNF و Hcy گروه Read more…

By 92, ago